Mobil Sağlık Hizmetleri, yalnızca İl Sağlık Müdürlükleri tarafından ruhsatlandırılarak yetkilendirilmiş OSGB’ler tarafından sunulabilir. Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK) tarafından verilen uygunluk belgeleri İl Sağlık Müdürlükleri tarafından verilen ruhsatın yerine geçemez.

6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenler çalışanların sağlık gözetimlerini yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü düzenleyen maddeye göre, İşveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Çalışanların sağlık gözetimleri kapsamında çalışanların periyodik muayenelerine esas oluşturan radyolojik, fizyolojik ve biyolojik testlerin tamamını mobil ekiplerimizle ve özel donanımlı araçlarımızla işyerlerinize gelerek uygun zaman ve maliyetlerle sunuyoruz.

Araçlarımız ve mobil sağlık birimimiz Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 29.4.2016 tarihinde yayınlanan Gezici İSG Hizmetleri genelgesindeki teknik şartlar ve zorunluluklara göre hazırlanarak sağlık bakanlığından ruhsat almış bulunmaktadır.

Bu kapsamda tüm test ve röntgen ekipmanları kalibrasyonları güncel ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine kayıtlı ekipmanlardır.

Sağlık bakanlığından ilgili genelge şartlarına uygunluğunu sağlayamadığı için ruhsat alamamış ekiplerce bu çalışmaların yapılması yasal suç teşkil etmektedir.

İşverenler, aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

  • İşe girişlerinde.
  • İş değişikliğinde.
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlana işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
  • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. (Değişiklik10/9/2014-6552/17 md.) 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.

Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

Sağlık Taraması ve Mobil Sağlık Hizmetleri

 

Biyolojik analizler 
• Kan Tahlili ( Hemogram, AKŞ v.b. )
• Kan Grubu
• İdrar Tahlili ( TİT )
• Hepatit B Tetkikleri ( HBs Ag, Anti HBs )
• Hepatit C Tetkikleri
• İdrarda Kurşun
• Kanda Kurşun
• İdrarda Fenol
• Sedimantasyon
• Karaciğer Fonksiyon Testleri ( AST, ALT )

 Portör muayenesi
• Boğaz Kültürü
• Burun Kültürü
• Gaita Kültürü
• Gaita Mikroskobisi
• Akciğer Grafisi

Radyolojik analizler
• Akciğer Grafisi (Pnömokonyoz Okuyucu Yorumlu)

Fizyolojik analizler
• Odyometre (İşitme testi)
• Solunum Fonksiyon Testi ( SFT )

Kahramanmaraş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak en son teknoloji sistemleri kurulu olan araçlarımızla ve deneyimli personellerle, İş yerinizde işinizin verimliliğini etkilememeye gayret ederek çalışanların gerekli periyodik tetkiklerini yapmaktayız.

Mobil Sağlık Aracı Hizmetleri